“Grammar Nazis never sleep”: Facebook humor and the management of standard written language

Our member Jaroslav Švelch has co-authored the article “Grammar Nazis never sleep”: Facebook humor and the management of standard written language, which has just been published by Language Policy. Being among the first academic explorations of the Grammar Nazi phenomenon, the article argues that individuals who organize under the title Grammar Nazis on Czech Facebook are usually non-experts, whose activities are driven by standard language ideology, and who associate “grammar” primarily with orthography. Given that the knowledge of orthography is related to one’s education and cultural capital, it thus serves as an instrument of social differentiation.

Člen skupiny PolCoRe Jaroslav Švelch je spoluautorem článku “Grammar Nazis never sleep”: Facebook humor and the management of standard written language, který právě vyšel v časopise Language Policy. Jedná se o jeden z prvních článku o fenoménu Grammar Nazis. Dospívá k závěru, že lidé, kteří se na českém Facebooku sdružují pod hlavičkou Grammar Nazis jsou obvykle laici, jejichž aktivita je však ovlivněna ideologií standardního jazyka a kteří si „gramatiku“ spojují primárně s ortografií (pravopisem). Vzhledem k tomu, že znalost pravopisu souvisí se vzděláním a kulturním kapitálem, slouží tak jako nástroj sociální diferenciace.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10993-014-9344-9