Archiv pro štítek: research project

Výsledky Media Pluralism Monitor 2015

mpm2015Centrum pro mediální pluralitu a mediální svobodu (CMPF) při European University Institute ve Florencii zveřejnilo výzkumnou zprávu Media Pluralism Monitor 2015, která shrnuje výsledky mapování rizik pro mediální pluralitu v 19 členských zemích EU včetně České republiky.

Výzkumná zpráva vyhodnocuje existující i potenciální rizika pro mediální pluralitu ve čtyřech základních doménách. Z hlediska základní ochrany plurality (ochrana svobody projevu, nezávislost regulačních orgánů, právo na informace a standardy novinářské profese) vykazují všechny zkoumané země s výjimkou Rumunska nízkou hladinu rizika. Co se týče tržní plurality (transparentnost a koncentrace mediálního vlastnictví), pět evropských zemí čelí vysokému riziku (Lucembursko, Finsko, Polsko, Španělsko a Litva), Česká republika patří mezi devět zemí se středním stupněm rizika, přičemž největší riziko zde představuje vysoká koncentrace kříženého vlastnictví médií. V otázce politické nezávislosti médií většina zkoumaných zemí včetně České republiky vykazuje střední riziko, problematickými oblastmi jsou zejména státní reklama v médiích a politizace kontroly zpravodajských médií. Poslední doména – sociální inkluze – zkoumá přístup různých sociálních skupin do médií; většina zemí je vystavena střednímu riziku, mimo jiné z důvodu nízké institucionální podpory mediální gramotnosti.

Kompletní výsledky jsou dostupné online: http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/

PDF zde: MPM2015 Final Report

Mapování mediální plurality a jejích rizik bude probíhat i v letošním roce, kdy se projekt Media Pluralism Monitor rozšíří na 28 členských států Evropské unie a dva kandidátské státy (Černou horu a Turecko). Sběr dat zajišťují lokální výzkumné týmy, výsledky jsou dále evaluovány skupinou místních expertů. V ČR provádí sběr dat skupina PolCoRe při Institutu sociologických studií FSV UK.

Pro více informací kontaktujte Václava Štětku.

Výzkum plurality médií

Media Pluralism MonitorVýzkumná skupina PolCoRe se podílí na projektu Media Pluralism Monitoring, financovaném Evropskou komisí a koordinovaném Evropskou univerzitou ve Florencii (web). V rámci tohoto projektu probíhá ve 28 členských zemích EU sběr dat týkajících se svobody a plurality médií, a analýza rizikových faktorů, které mediální pluralitu ohrožují. Výsledky výzkumu budou zveřejněny na podzim 2015.

European Election Study 2014

Skupina PolCoRe se zapojila do mezinárodního výzkumného projektu European Election Study 2014 (http://eeshomepage.net/ees-2014-study/), který probíhá v 28 členských státech Evropské unie. První fáze výzkumu spočívá ve sběru novin po dobu tří týdnů před volbami do Evropského parlamentu. Výzkumný projekt vedou Susan Banducci a Claes de Vreese.

Letošní výzkum navazuje na předchozí studie z let 1999, 2004, 2009. Podrobnosti a data z roku 2009 můžete najít zde: www.piredeu.eu.